Registrer CV

Likestilling

Uniflex Bemanning - Lediga jobb

Likestilling

Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling. Dette er fremdeles den vanligste bruken av ordet, men de senere årene har det fått en utvidet betydning til også å gjelde andre diskrimineringsgrunnlag (som nevnt ovenfor).

Redegjørelse for likestilling

Uniflex & Poolia Norge har en tydelig forpliktelse til å fremme likestilling og motvirke diskriminering i arbeidslivet. Selskapet har som mål å oppnå full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en kjønnsnøytral personalpolitikk på alle områder.

I 2023 hadde Uniflex & Poolia Norge totalt 166 ansatte, hvorav 13 var kvinner og 153 var menn. Dette viser en tydelig overvekt av mannlige ansatte i organisasjonen. Videre bestod selskapets styre av 3 personer, hvorav kun 1 var kvinne.

Til tross for disse tallene har selskapet implementert tiltak for å sikre like muligheter og rettigheter for alle ansatte. Det praktiseres en policy som ikke diskriminerer basert på kjønn, alder, funksjonsevne, språk, livssyn, religiøs, etnisk eller kulturell tilhørighet, eller seksuell legning. Dette er et felles ansvar for alle ansatte, tillitsvalgte og verneombud.

Selv i mannsdominerte yrker som ISO-bransjen, arbeider selskapet aktivt for å sikre lik lønn for likt arbeid, og det gjennomføres løpende kartlegging og analyse av kjønnsfordelingen i ulike stillingsgrupper. Videre har selskapet gjennomgått kriteriene for karriereutvikling og lederstillinger for å sikre like muligheter og rettigheter for alle ansatte.

Samlet sett viser redegjørelsen at Uniflex & Poolia Norge tar likestilling på alvor og har implementert tiltak for å fremme et inkluderende arbeidsmiljø basert på prinsippet om like muligheter og rettigheter for alle ansatte. Det er imidlertid en anerkjennelse av behovet for å adressere eventuelle skjevheter i kjønnsfordelingen og arbeide kontinuerlig for å oppnå fullstendig likestilling i alle deler av organisasjonen.

Vi bryr oss

Code of conduct

Våre ledestjerner er Passion & Execution = put your heart in it – and make it happen. Det er viktig at alle innenfor Uniflex lever opp til disse.

Arbetsmiljøpolicy

Vi følger den internasjonale arbeidsmiljøstandarden ISO 45001 og jobber proaktivt for å opprettholde et sunt, trygt og sikkert arbeidsmiljø på alle våre arbeidsplasser.

Miljøpolicy

Som det store selskapet vi er, tar vi ansvar for miljøet vårt og jobber hele tiden for å minimere forurensning og sløsing med ressurser. Vi følger den internasjonale miljøstandarden ISO 14001.

Kvalitet

Kundetilfredshet er vårt mål. Riktig pris, hastighet og fleksibilitet er vår strategi. Vi jobber hardt for å gi alle våre kunder merverdi i hver rekruttering og følger ISO 9001, en internasjonal kvalitetsstandard.

Ønsker du mer info om våre tjenester?

Vil du vite mer om våre løsninger innom utleie, utlån og rekruttering? Eller ser du etter ny jobb? Ring oss direkte på telefon 22362221, eller fyll i skjemaet nedenfor og vi kontakter deg.

    Finn ditt nærmeste kontor

    Uniflex finnes i storbyene rundt i Norge, i tillegg til 37 kontorer i Sverige, og et kontor i Finland